Zaznacz stronę

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO shop.sarazalewska.com

 

Niniejszy Regulamin realizuje obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta
o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w zakresie,
w jakim wymagane informacje nie są przekazywane Klientowi w chwili składania konkretnego zamówienia.

Sklep internetowy Atelier Sara Zalewska (dalej także jako Sklep lub Sklep internetowy) prowadzony jest przez przedsiębiorcę – Amelie Studio Agency sp. z o.o. prowadząca działalność pod firmą Amelie Studio Agency sp. z o.o. pod adresem: ul. Orkiszowa 24, 62-070 Zakrzewo, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego
ds. gospodarki, NIP:7831879263, REGON:525170721(dalej jako Sprzedawca). Sklep dostępny jest pod adresem strony internetowej http://shop.sarazalewska.com/.

Prowadzenie Sklepu internetowego stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną
o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 22 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej jako u.ś.u.d.e.). W związku z tym Sprzedawca pełni również funkcję usługodawcy w rozumieniu art. 2 pkt 6 u.ś.u.d.e., a niniejszy Regulamin stanowi także regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 u.ś.u.d.e.

§ 1 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady zawierania z Klientem umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu (umowa sprzedaży zawarta na odległość/za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość), a także prawa
  i obowiązki stron takiej umowy.
 2. W Regulaminie określono również warunki i zasady rejestrowania konta Użytkownika Sklepu oraz zasady korzystania z funkcjonalności Sklepu przez zarejestrowanego Użytkownika.
 3. Za pośrednictwem Sklepu sprzedawane są Produkty typu odzież, w tym odzież produkowana według specyfikacji Klienta oraz dodatki do odzieży pogrupowane w ofercie Sklepu według szczegółowych kategorii.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium całej Polski oraz w .
 5. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu zawieranie umowy sprzedaży Produktów między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu odbywa się wyłącznie w oparciu o zasady określone tym Regulaminem oraz, w zakresie w nim nieuregulowanym, przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wpływają w żaden sposób na zakres praw
  i obowiązków Klientów oraz Sprzedawcy wynikających z umów sprzedaży zawartych:
 7. przed dniem wejścia w życie tego Regulaminu;
 8. poza Sklepem internetowym, w tym w szczególności umów zawieranych przez Klientów
  ze Sprzedawcą dotyczących sprzedaży produktów lub świadczenia usług nie znajdujących się w ofercie Sklepu.
 9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny
  z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 10. Wyrażając chęć skorzystania ze Sklepu, w tym zakupu dostępnych Produktów, Klient jest zobowiązany do zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Nieznajomość postanowień niniejszego Regulaminu nie może stanowić podstawy do składania reklamacji przez Klienta.

§ 2 Definicje

 1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:
 2. Klient – użytkownika zawierającego ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu (sprzedaż na odległość);
 3. Kodeks cywilny – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 4. Konsument – Klienta, będącego osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Koszyk – funkcjonalność Sklepu pozwalająca Klientowi obserwować Produkty wybrane przez niego do zakupu, a także modyfikować dane zamówienia przed jego złożeniem,
  w tym w szczególności ilość lub liczbę kupowanego Produktu;
 6. Produkt – rzecz ruchomą (odzież, dodatki do odzieży, inne znajdujące się w ofercie Sklepu), której oferta zakupu udostępniona została przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu;
 7. Rozporządzenie 2016/679 lub RODO – Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 8. Sklep lub Sklep internetowy – platformę internetową – Sklep internetowy shop by SARA ZALEWSKA – dostępną pod adresem http://shop.sarazalewska.com/ umożliwiająca zawieranie przez Klientów umów sprzedaży na odległość;
 9. Sprzedawca – Amelie Studio Agency sp. z o.o. prowadząca działalność pod firmą Amelie Studio Agency sp. z o.o. pod adresem: ul. Orkiszowa 24, 62-070 Zakrzewo, NIP: 7831879263.

§ 3 Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą we wszystkich sprawach związanych ze Sklepem:
  a) pisząc na adres e-mail:shop@sarazalewska.com;
  b) dzwoniąc pod nr tel.+48 501 292 253;
  c) poprzez korespondencję tradycyjną przesyłając ją na adres Biura Sklepu – ul. Orkiszowa 24, 62-070 Zakrzewo;
  d) poprzez elektroniczny formularz kontaktowy udostępniony przez Sprzedawcę pod adresem: http://shop.sarazalewska.com/kontakt-2/.
 2. Telefoniczny kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w dniach od poniedziałku do piątku
  w godzinach 10.00 – 18.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 – 14.00.

§ 4 Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

 1. Sklep internetowy umożliwia Klientom zakup oferowanych przez Sprzedawcę Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Klientem Sklepu internetowego może być zarówno konsument jak i przedsiębiorca.
 3. Korzystanie ze Sklepu, w tym w szczególności przeglądanie oferty dostępnych Produktów oraz dokonywanie zakupów Produktów, wymaga łącznego spełnienia przez system informatyczny Klienta następujących warunków technicznych:
  a) dostępu urządzenia do sieci Internet,
  b) korzystania z najnowszej wersji przeglądarki internetowej: Internet Explorer lub Edge, Firefox, Google Chrome, Opera, <z włączoną obsługą niezbędnych skryptów JavaScript>,
  c) włączonej wtyczki Adobe Flash Player, co najmniej w wersji 11.0 lub późniejszej,
  d) włączonej obsługi plików cookies,
  e) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej ( e – mail),
 4. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 Regulaminu, Sklep jest dostępny dla Klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia dotyczące oprogramowania lub sprzętu z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają albo znacząco utrudniają korzystanie ze Sklepu.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym do danych osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, każdy Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w szczególności z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Klienta w sieci Internet.

§ 5 Ograniczenia odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu

 1. Krótkotrwałe, trwające nie dłużej niż 12 godzin na dobę, przerwy w możliwości korzystania ze Sklepu lub znaczne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu spowodowane niezbędnymi pracami konserwacyjnymi systemu teleinformatycznego Sprzedawcy nie stanowią naruszenia przez Sprzedawcę postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca, w miarę możliwości, prowadzi prace konserwacyjne o których mowa w ustępie poprzedzającym w sposób minimalizujący niedogodności związane z korzystaniem ze Sklepu, w szczególności prowadzi te prace w porze nocnej lub w dni wolne od pracy.

§ 6

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia uniemożliwiające bądź w sposób istotny utrudniające korzystanie ze Sklepu, które spowodowane są działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 7 Zawieranie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
(Składanie Zamówienia)

 1. Umowa sprzedaży Produktu znajdującego się w ofercie Sklepu zawierana jest na indywidualne żądanie Klienta wyrażane poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem udostępnionego w Sklepie formularza zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia o którym mowa w ustępie poprzedzającym polega na dodaniu Produktu z oferty Sklepu do Koszyka (opcja ,,Dodaj do koszyka’’), wypełnieniu formularza zamówienia, w tym dokonaniu wyboru:
  a) sposobu dostawy zamówienia,
  b) miejsca dostawy zamówionych Produktów,
  b) metody płatności za zamówienie,a także potwierdzeniu zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ,,Kupuję i płacę’’.
 1. Ze Sklepu mogą korzystać, w tym dokonywać zakupu Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu zarówno Klienci, którzy posiadają Konto Użytkownika Sklepu, jak i Klienci, którzy nie posiadają takiego Konta.
 2. Aby dokonać zakupu wybranych przez siebie Produktów, Klient nie posiadający Konta Użytkownika zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia poprzez podanie niezbędnych danych osobowych, w tym danych adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.
 3. W przypadku zalogowanych Klientów posiadających Konto Użytkownika Sklepu, formularz zamówienia uzupełniany jest w sposób automatyczny danymi podanymi przez Klienta
  w formularzu rejestracji Konta Użytkownika.
 4. Za chwilę zawarcia umowy sprzedaży (zakupu zamówionych produktów) uznaje się moment otrzymania przez Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomości
  e-mail, w której Sprzedawca potwierdza złożenie zamówienia na określone Produkty.
 5. W treści wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia Sprzedawca wskazuje również całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta (cena zamówionych Produktów plus całkowity koszt dostawy do Klienta).

§ 8

 1. Wszystkie ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu podane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, tzn. uwzględniają należny podatek VAT.
 2. Kwota do zapłaty przez Klienta stanowi sumę cen zamawianych Produktów powiększoną o koszt dostawy tych Produktów do Klienta, chyba, że Regulamin stanowi inaczej.
 3. Sprzedawca informuje Klienta o:
  a) sumie cen zamawianych Produktów;
  b) kosztach dostawy;
  c) wysokości całkowitej kwoty do zapłaty za złożone zamówienie,

w trakcie składania zamówienia, w tym przy potwierdzaniu złożenia zamówienia przez tego Klienta.

§ 9

 1. W momencie składania zamówienia Klient wybiera metodę dostawy zakupionego Produktu spośród opcji:
  a) przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;
  b) przesyłka kurierska, wysyłka po przedpłacie
  c) odbiór osobisty przez Klienta pod adresem Biura Sklepu wskazanym w § 3 ust. 1 lit. c Regulaminu.
 2. Składając zamówienie (po wybraniu opcji ,,Przejdź do kasy’’) Klient wybiera również metodę płatności za zamówienie spośród opcji:
  a) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu PayPal lub Przelewy24 (zapłata za zamówienie z góry);
  b) płatność za pobraniem (płatność przy odbiorze dostawy zamówienia);
  c) płatność przy odbiorze osobistym.
 3. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod dostawy oraz metod płatności udostępniane są przez Sprzedawcę w momencie składania zamówienia.

§ 10

 1. W procedurze składania zamówienia Klient może zrealizować kupon rabatowy lub wszelkie inne przyznane mu rabaty obniżające cenę zamówienia.
 2. Realizacja kuponu rabatowego lub innego indywidualnego rabatu następuje poprzez wpisanie w przeznaczonym do tego polu kodu rabatowego umieszczonego na kuponie lub przekazanego Klientowi w inny sposób i potwierdzenie chęci realizacji kuponu rabatowego lub innego przyznanego rabatu poprzez wybór opcji ,,Zastosuj kupon’’.
 3. Po potwierdzeniu chęci realizacji kuponu rabatowego lub innego przyznanego rabatu całkowita kwota do zapłaty wskazana w formularzu zamówienia zostaje automatycznie obniżona o wysokość realizowanego rabatu.

§ 11 Rejestracja Konta Użytkownika Sklepu. Logowanie na Konto oraz usuwanie Konta Użytkownika

 1. Osoba chcąca założyć Konto Użytkownika Sklepu zobowiązana jest do zaznaczenia opcji ,,Stworzyć konto?’’ (poprzez kliknięcie właściwego checkboxa) przy wypełnianiu formularza zamówienia i potwierdzenia wyboru poprzez złożenie zamówienia. Do założenia Konta Użytkownika Sklepu niezbędne jest skuteczne złożenie zamówienia w Sklepie.
 2. Za moment założenia Konta Użytkownika Sklepu uznaje się moment otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail na podany przez niego adres poczty elektronicznej, w której Sprzedawca potwierdza założenie Konta Użytkownika.
 3. Sprzedawca nie pobiera od Klienta żadnych opłat za utworzenie oraz utrzymywanie Konta Użytkownika Sklepu.
 4. Klient może w każdym czasie, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów usunąć Konto Użytkownika Sklepu poprzez złożenie stosownego oświadczenia Sprzedawcy za pośrednictwem funkcjonalności ,,Usuń Konto Użytkownika’’.
 5. Przed usunięciem Konta Użytkownika Sprzedawca w pisemnym komunikacie informuje Klienta o szczegółowych skutkach usunięcia Konta Użytkownika Sklepu.

§ 12

 1. Aby zalogować się na Konto Użytkownika Sklepu, Klient zobowiązany jest każdorazowo do podania indywidualnego loginu oraz hasła ustalanych przez niego w czasie rejestracji Konta.
 2. Sprzedawca dopuszcza możliwość zmiany hasła przez Klienta za pośrednictwem funkcjonalności ,,Zmień hasło’’ dostępnej w panelu Klienta.
 3. W przypadku utraty, w tym zapomnienia hasła służącego do logowania, Klient powinien zresetować hasło w celu uzyskania ponownego dostępu do usługi.
 4. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane dostępem osoby nieuprawnionej do Konta w przypadku, gdy uzyskanie dostępu przez tę osobę nastąpiło na skutek umyślnego bądź nieumyślnego udostępnienia jej loginu lub hasła przez Klienta lub osobę za której działania Klient ponosi odpowiedzialność.

§ 13 Zasady płatności za Zamówienie. Wysyłka Zamówienia

 1. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a) płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia od dnia zawarcia umowy sprzedaży
  – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b) płatności za pobraniem przy odbiorze zamówienia, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  c) płatności przy odbiorze osobistym zamówienia, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w pod adresem wskazanym w § 3 ust.1 lit.c.
 2. W sytuacji, gdy Klient wybrał metodę dostawy Produktu inną niż odbiór osobisty oraz metodę płatności przelewem bankowym lub płatności elektronicznych, Sprzedawca wysyła zamówiony Produkt lub Produkty w terminie 2 dni roboczych od zaksięgowania płatności za dane zamówienie na koncie Sprzedawcy.
 3. W przypadku wyboru metody odbioru osobistego zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta w wiadomości e-mail lub sms (w zależności od danych wskazanych w formularzu przez Klienta) o terminie, w którym zamówienie będzie gotowe do odbioru.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin wysyłki zamówienia może zostać przez Sprzedawcę przedłużony, jednak nie dłużej niż o 5 dni roboczych. O przedłużeniu terminu dostawy Sprzedawca informuje Klienta wiadomością e-mail lub dzwoniąc pod numer telefonu podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

§ 14 Warunki dostawy Zamówienia

 1. Dostawa Produktów odbywa się na odbywa się na terenie całej Polski.
 2. Koszty dostawy zamówienia na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia ponosi wyłącznie ten Klient. Koszty dostawy stanowią wyszczególnioną część całkowitej kwoty do zapłaty za złożone zamówienie.
 3. Odbiór osobisty zamówienia przez Klienta jest bezpłatny.

§ 15 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o konsumencie należy przez to rozumieć również osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególnościz przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Klientowi będącemu konsumentem dokonującemu zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania zamówionego Produktu.
 3. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, uprawnienie do odstąpienia od umowy o którym mowa w ustępie poprzedzającym nie przysługuje
  w przypadku gdy zamówionym Produktem jest odzież lub dodatek do odzieży wyprodukowany według specyfikacji podanej przez Klienta. O braku możliwości odstąpienia od umowy w takim przypadku Sprzedawca informuje Klienta przed złożeniem przedmiotowego zamówienia.
 4. Odstąpienia od zawartej umowy dokonuje się poprzez złożenie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia o odpowiedniej treści za pośrednictwem wiadomości e-mail lub korespondencji tradycyjnej na adresy kontaktowe Sklepu wskazane w § 3 ust. 1 lit a i c Regulaminu oraz niezwłoczne (jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia,
  w którym Klient ten złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy) odesłanie zakupionego Produktu do Sprzedawcy.
 5. Odstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza zwrotu/wymiany udostępnianego przez Sprzedawcę jako dokument do pobrania na stronie Sklepu, który stanowi również załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał prawidłowe oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podane dane adresowe Sprzedawcy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 tego paragrafu.
 7. Koszty wysyłki zwracanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient.

§ 16 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje należy zgłosić w formie pisemnej:
  a) w korespondencji tradycyjnej (listownie)
  lub
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość e-mail)
  na adresy podane w § 3 ust.1 lit. a i c tego Regulaminu.
 3. Reklamacje składane Sprzedawcy wyłącznie drogą telefoniczną pozostawiane są bez rozpatrzenia. W przypadku składania reklamacji drogą telefoniczną Klient zostanie poproszony o zgłoszenie reklamacji w formie pisemnej w sposób opisany w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko Klienta,
  b) adres korespondencyjny,
  c) dokładny opis wady Produktu lub zdarzenia budzącego zastrzeżenia Klienta,
  d) oczekiwany przez Klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń.
 5. W przypadku stwierdzenia braku informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca prosi Klienta o ich uzupełnienie. Odmowa podania przez Klienta informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego przewidzianego w niniejszym Regulaminie.
  O niemożności rozpatrzenia reklamacji ze względu na niekompletność udzielonych informacji niezwłocznie powiadamia się Klienta.

§ 17

 1. Złożone reklamacje Usługodawca rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia reklamacji spełniającej wymogi o których mowa
  w § 16 ust.2-3 Regulaminu.
 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa może ulec wydłużeniu, maksymalnie do 14 dni kalendarzowych. O przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta drogą mailową, jednocześnie wskazując przyczyny przedłużenia.
 3. Do zachowania terminów, o których mowa w ustępie poprzedzającym wystarczy wysłanie odpowiedzi przez Sprzedawcę Klientowi przed upływem tych terminów.
 4. W przypadku niezachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
 5. W przypadku uznania reklamacji Klienta za zasadną, koszty odesłania (zwrotu) do Sprzedawcy zareklamowanego Produktu ponosi Sprzedawca.
 6. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty odesłania zareklamowanego Produktu nie wcześniej niż po otrzymaniu przesyłki z tym Produktem.

§ 18

W sytuacji, gdy z powodu niedostępności Produktu Sprzedawca nie może wykonać w terminie dostawy zamówionego Produktu, to informuje o tym fakcie Klienta drogą elektroniczną niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 96 godzin od momentu złożenia zamówienia, przesyłając wiadomość e-mail na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 19

Reklamacje dotyczące produktów lub usług Sprzedawcy zakupionych w inny sposób niż za pośrednictwem Sklepu są zgłaszane i rozpatrywane na zasadach określonych postanowieniami odrębnych umów i  regulaminów.

§ 20

Produkty odsyłane w ramach postępowania reklamacyjnego oraz odstąpienia od umowy o którym mowa w § 15 Regulaminunależy odsyłać na adres Biura Sklepu tj. ul. Orkiszowa 24, 62-070 Zakrzewo.

§ 21 Pozasądowe możliwości rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej jak również pod następującymi adresami internetowymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z zakupem Produktu i wynikających z tego sporów ze Sprzedawcą, Konsument jest uprawniony do zwrócenia się:
  a) do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
  b) do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  c) bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 22 Przetwarzanie danych osobowych Klientów i Użytkowników

 1. Sprzedawca jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 2016/679
  w odniesieniu dla danych osobowych Klientów oraz innych użytkowników przekazujących swoje dane osobowe poprzez Sklep.
 2. Dane pozwalające na identyfikacje osoby, takie jak jej imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. ochrony danych osobowych, w tym w szczególności przepisami Rozporządzenia 2016/679. Szczegółowe zasady ochrony danych przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce prywatności i cookies udostępnionej pod adresem:http://shop.sarazalewska.com/polityka-prywatnosci-2/.
 3. Sprzedawca przed przekazaniem danych przez Klientów i inne osoby o których mowa
  w poprzednim punkcie poprzez wypełniany formularz, udostępnia informację o przetwarzaniu ich danych osobowych w zakresie przewidzianym w art. 13 ust. 1 i 2 RODO.
 4. Przed przesłaniem formularza zawierającego dane osobowe Sprzedawcy, osoba oświadcza, że zapoznała się z informacją o przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym z informacją o celu i okresach przetwarzania tych danych.

§ 23 Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to uzasadnione okolicznościami, takimi jak:
  a) zmiany przepisów obowiązującego prawa;
  b) zmiany organizacji Sklepu lub zmiany w organizacji Sprzedawcy, które wpływają na wykonywanie umów sprzedaży Produktów;
  c) zmiany w zakresie dostępnych metod dostawy i płatności za zamówienie;
  d) uznania jakichkolwiek postanowień Regulaminu za nieważne.
 2. O planowanych zmianach Sprzedawca informuje Klienta posiadającego Konto Użytkownika Sklepu drogą elektroniczną, przesyłając wiadomość e-mail na wskazany przez tego Klienta adres poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed dniem wejścia tych zmian w życie.

§ 24 Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca
  2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelką korespondencję kierowaną do Klienta pod adres właściwy do doręczeń wskazany
  w formularzu zamówienia uznaje się za prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym.
 4. Uznanie któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważny, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przewidzianych w przepisach prawa UE. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2023 roku.

 

Załącznik:

Formularz zwrotu/wymiany Produktu